ورزش و تندرستی

ﻗﺪم ﺑﻌﺪی را ﺑﺮدار!

شروع یک تمرین برنامه ریزی شده و رفتن به باشگاه و دمبل زدن، مشابه آن است که بخواهید یک ورزش جدید را یاد بگیرید. این بدان معنا است که اگر شما در این راه تازه می خواهید قدم بردارید، چیزهای زیادی هستند که باید یاد بگیرید. اینکه بخواهید تمرین کنید تا وزنتان را کم کنید، عضلات خود را قوی تر کنید، و یا از شر چربی های اضافی بدن خود خلاص شوید، بسیار قابل تقدیر است که این امر، نیازمند تلاش سخت و تمرین زیاد است. اگر شما می خواهید که ورزش کنید، دمبل بزنید و هر روزه حرکات ورزشی انجام داده تا به بدن مورد نظرتان برسید، اما نمی دانید که چگونه و به چه نحوی پا در این مسیر گذاشته و قدم بردارید، در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی بر راهکار های ما برای شروع کار شما در این زمینه بیاندازیم.

ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﺪاری؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ما ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن BMR و AMR

ﺑﺪن ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻋﻤﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮاب!

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز ﺑﺪن ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ دارد.

BMR اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻦ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و وزن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.ﻣﯿﺰان 75 درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژي ﺑﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻀﻠﻪ آن،از اﯾﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﻀﻠﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. AMR ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻓﻌﺎل ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﻪ روي آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚِ ﮐﺎﻫﺶ وزﻧﻪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪام ﻣﻬﻤﻪ!

ﺑﺪون ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺎدات ﺟﺪﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن، ﻫﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ.در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

اول از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ، ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام دارﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪرت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻐﺰ،اﻋﺼﺎب،ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻼت از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮس از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات!

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎور ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﻻﻏﺮي ﺑﺎﯾﺪ از همه نوع کربوهیدرات دوری کنند

اما اینطور نیست!

در واﻗﻊ ﮐﺮﺑﻮﻫﺎي ﺧﻮب ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮ دوﺳﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺮ ﻫﻀﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻂ اﻧﺮژي در ﺑﺪن در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﮔﺮدآوري ﮐﺮده اﯾﻢ.

از اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در رژﯾﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه

ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو
داﻧﻪ اﻓﺘﺎب ﮔﺮدان
ﻣﺎﻫﯽ
ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ

ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع

آواﮐﺎدو
زﯾﺘﻮن
آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر
ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ

نکته:

درﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺼﺮف آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺮاط ﮐﺮد.
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻞ اﺳﻨﮏ ﻫﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺷﺪه

برای گرفتن برنامه تمرینی مخصوص شما در جلسه مشاوره رایگان ما شرکت کنید!